Naši obchodní partneri
AquaCity.jpg
Exisport.jpg
Exisport-zdravsie-Slovensko.jpg
Hotel-Kukucka.jpg
Humno.jpg
MAX.png
Nestville.png
Peugeot.jpg
Rodeny-slovak.jpg
SuperDRIVE.jpg
AquaCity.jpg
Exisport.jpg
Exisport-zdravsie-Slovensko.jpg
Hotel-Kukucka.jpg
Humno.jpg
MAX.png
Nestville.png
Peugeot.jpg
Rodeny-slovak.jpg
SuperDRIVE.jpg
Aktuálne máme dostnupné na eshope len niektoré produkty. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Reklamačné podmienky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný bezprostredne pri jeho prevzatí, skontrolovať tovar. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá objednávke, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Faktúra za tovar, ktorá je priložená v zásielke tovaru, slúži zároveň ako dodací a záručný list. Preto je v záujme kupujúceho si tento doklad uschovať.

V prípade reklamácie tovaru sa predávajúci a kupujúci riadia reklamačným poriadkom Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a Reklamačným poriadkom Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov.

 

Reklamačný poriadok - internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok

V prípade, že predávajúci realizoval výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôčky na základe elektronického formuláru objednávky, na spôsob a vybavenie reklamácie sa vzťahujú nasledovné ustanovenia reklamačného poriadku, pričom prevzatím zásielky objednávateľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený. Predávajúci má vypracovaný a vedie systém zaznamenávania reklamácie liekov a zdravotníckych pomôcok.

1. Liek možno rátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vnútorný obal lieku,
e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podeľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona,
f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

2. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

3. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátená objednávateľom z dôvodu uvedených v odsekoch 1 a 2, vybaví predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky. Predávajúci vracia sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet objednávateľa.

4. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
a) odovzdaním v prevádzkarmi predávajúceho, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a podpísanú písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia predávajúcemu.

5. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 2.2.2015

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku bez predchádajúceho upozornenia.