Naši obchodní partneri
AquaCity.jpg
Exisport.jpg
Exisport-zdravsie-Slovensko.jpg
Hotel-Kukucka.jpg
Humno.jpg
MAX.png
Nestville.png
Peugeot.jpg
Rodeny-slovak.jpg
SuperDRIVE.jpg
AquaCity.jpg
Exisport.jpg
Exisport-zdravsie-Slovensko.jpg
Hotel-Kukucka.jpg
Humno.jpg
MAX.png
Nestville.png
Peugeot.jpg
Rodeny-slovak.jpg
SuperDRIVE.jpg
Aktuálne máme dostnupné na eshope len niektoré produkty. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Pre spotrebiteľov

ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„VYHRAJ S DOBRÝM ZO SLOVENSKA RODENÉHO SLOVÁKA“

 

Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „VYHRAJ S DOBRÝM ZO SLOVENSKA RODENÉHO SLOVÁKA“.

Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže na plagátoch, letákoch, billboardoch, web stránke, prospektoch a iných materiáloch určených spotrebiteľom resp. v reklamnej podobe v rádiu alebo televízii. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.

Článok I

ÚČEL SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 

1. Cieľom spotrebiteľskej súťaže „VYHRAJ S DOBRÝM ZO SLOVENSKA RODENÉHO SLOVÁKA“ (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja produktov pod značkou DOBRÉ ZO SLOVENSKA, a to konkrétne:

DOBRÉ ZO SLOVENSKA Vitamín C 200mg/60+10 tbl malina, EAN: 8586017620025,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Vitamín C 200mg/60+10 tbl limetka, EAN: 8586017620032,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Vitamín C 200mg/60+10 tbl acai, EAN: 8586017620049,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Zinok 15mg/30+10 tbl, EAN: 8586017620056,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Zinok 15mg/100+20 tbl, EAN: 8586017620063,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Selén 50ug/30+10 tbl, EAN: 8586017620070,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Selén 50ug/100+20 tbl, EAN: 8586017620087,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Kolostrum 400mg/30+10 cps, EAN: 8586017620094,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Aquamin vápnik 350mg/50+10 tbl, EAN: 8586017620100,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Aquamin vápnik 350mg/100+20 tbl, EAN: 8586017620117,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA STEVI-A sladidlo 10 g/160 tbl, EAN: 8586017620018,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Medilact imunberry 30 pastiliek/15g, EAN: 8586017620124,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Staroslovenská masť hrejivá, 250 ml, EAN: 8586017620308,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Staroslovenská masť chladivá, 250 ml, EAN: 8586017620315,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Hroznový cukor Acai, 39g, EAN: 8586017620148,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Hroznový cukor Ananás, 39g, EAN: 8586017620155,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Hroznový cukor Limetka, 39g, EAN: 8586017620162,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Hroznový cukor Pomaranč, 39g, EAN: 8586017620131,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Cereálna tyčinka Vitamín C, 40g, EAN: 8586017620216,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Cereálna tyčinka Vápnik, 40g, EAN: 8586017620223,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Cereálna tyčinka Ortholine, 40g, EAN: 8586017620230,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Cereálna tyčinka Antioxidant, 40g, EAN: 8586017620247,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Cereálna tyčinka Echinacea, 40g, EAN: 8586017620254,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Hroznový cukor HB Acai 1x100ks, EAN: 8586017620346,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Hroznový cukor HB Ananás 1x100ks, EAN: 8586017620353,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Hroznový cukor HB Limetka 1x100ks, EAN: 8586017620360,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Hroznový cukor HB Pomaranč 1x100ks, EAN: 8586017620377,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Dojčenská výživa Jablková, 190g, EAN: 8586017620384,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Dojčenská výživa Jablková s vanilkovou arómou, 190g, EAN: 8586017620391,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Dojčenská výživa Jablková s broskyňami, 190g, EAN: 8586017620421,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Dojčenská výživa Jablková s marhuľami, 190g, EAN: 8586017620414,
DOBRÉ ZO SLOVENSKA Dojčenská výživa Záhradná zmes, 190g, EAN: 8586017620407.

 (ďalej len „Súťažné výrobky“).

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“).

4. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.

 

Článok II

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

1. Vyhlasovateľom, organizátorom a technickým zabezpečovateľom súťaže je:

Dobré zo Slovenska, družstvo

Hlavná 61, 080 01 Prešov, IČO: 45 979 154

zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Prešov, odd. Dr. vo vložke č. 10161/P

 

(ďalej aj „Vyhlasovateľ súťaže“)

Článok III

ZAČIATOK A UKONČENIE SÚŤAŽE

 

1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 31.3.2015  do  6.12.2015.

Článok IV

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

1. Do súťaže budú zaradené Súťažné zásielky odoslané poštou najskôr dňa 31.3.2015 a najneskôr dňa 1.12.2015.

2. Za riadne a včas odoslanú súťažnú zásielku sa považuje tá zásielka, ktorá bude odoslaná v termíne podľa bodu 1 tohto Článku, a zároveň bude doručená na súťažnú adresu: Dobré zo Slovenska, družstvo, Hlavná 61, 080 01 Prešov s označením: „VYHRAJ S DOBRÝM ZO SLOVENSKA RODENÉHO SLOVÁKA“.

3. Súťažná zásielka pre zaradenie do súťaže musí obsahovať:

- najmenej 3 EAN kódy vystrihnutých z akýchkoľvek Súťažných výrobkov uvedených v tomto štatúte

- a vypísané osobné údaje: čitateľné meno, priezvisko, kompletná adresa, telefónne číslo, emailová adresa.

4. Do žrebovania budú zaradené súťažné zásielky spĺňajúce podmienky podľa bodu 1 až 3 tohto článku. Každý Súťažiaci má právo získať jednu a v prípade ak zašle viacero súťažných zásielok aj viacero výhier.

5. Na súťažné zásielky, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto Štatútu, sa nebude prihliadať a nebudú zaradené do súťaže, resp. žrebovania.

6. Súťažné zásielky účastníkov súťaže budú žrebované o výhry dňa 28.6.2015, 31.8.2015 a 6.12.2015 v areáli AQUAPARK Poprad, s.r.o. , Športová 1397/1, 058 01 Poprad.

Dňa 28.6.2015 bude vyžrebovaná hlavná výhry PEUGEOT 208 a ďalších 24 cien.

Dňa 31.8.2015 bude vyžrebovaných ďalších 25 výhier.

Dňa 6.12.2015 bude vyžrebovaných ďalších 62 výhier.

7. Všetci výhercovia budú o výhre informovaní písomne na adresu uvedenú v súťažnej zásielke. Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke www.dobrezoslovenska.sk. Výhry budú doručené výhercom najneskôr do 8 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry, ktoré sa nepodarí doručiť na adresu výhercu uvedenú v súťažnej zásielke, alebo ktoré nebudú prevzaté výhercom ani v odbernej lehote na pošte prepadajú v prospech Vyhlasovateľa súťaže.

 

Článok V

VÝHRA

 

Výhrami v súťaži VYHRAJ S DOBRÝM ZO SLOVENSKA RODENÉHO SLOVÁKA sú nasledovné výhry:

- hlavná výhra PEUGEOT 208,

- ďalších 111 cien od partnerov: AQUACITY POPRAD, EXISPORT, TOKAJ MACIK WINERY, ESA LOGISTIKA, DOBRÉ ZO SLOVENSKA, VAŠE DOMÁCE POTRAVINY DZS a www.darovanesrdcom.sk.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže, ktoré sú uverejnené na internetovej adrese www.dobrezoslovenska.sk a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená a  podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu.

Článok VI

PROPAGÁCIA SÚŤAŽE

1. Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 31.3.2015 do 6.12.2015 a uskutoční sa najmä vo forme  printovej reklamy – POS materiály,  uverejnením na webstránke www.dobrezoslovenska.sk a formou reklamy v rádiách a televíziách podľa výberu Vyhlasovateľa súťaže.

 

Článok VII

OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽE

 

1. Zamestnanci vyhlasovateľa a organizátora súťaže a technického zabezpečovateľa súťaže, jeho členovia ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka, sú oprávnení zúčastniť sa súťaže.

2. Zaslaním súťažných podkladov súťažiaci bezodplatne udeľuje súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže Dobré zo Slovenska, družstvo, Hlavná 61, 080 01 Prešov, IČO: 45 979 154, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Prešov, odd. Dr. vo vložke č. 10161/P v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), spracúval osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch za účelom vytvorenia databázy klientov a následne ich po dobu udelenia tohto súhlasu využívala na marketingové akcie spojené so súťažou a vyhodnotením súťaže, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Zaslaním súťažných podkladov súťažiaci zároveň prehlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

3. Vyhlasovateľ súťaže neuhrádza súťažiacim žiadne náklady ani daňové povinnosti, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

4. Vyhlasovateľ súťaže si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého súťažiaceho, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať výhru podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, či ktorý by svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno Vyhlasovateľa súťaže.

5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.

6. Výherca nemá nárok na vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry.

7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.

8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž prerušiť alebo odložiť alebo odvolať.

9. Vyhlasovateľ súťaže môže súťaž odvolať len zo závažných dôvodov, a to takým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže, alebo iným rovnako účinným spôsobom. Ak dôjde k odvolaniu súťaže, vyhlasovateľ súťaže je povinný poskytnúť primerané odškodnenie súťažiacim, ktorí pred odvolaním súťaže jej podmienky prevažne alebo sčasti už splnili a právo na odškodnenie uplatnili  vyhlasovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa mohli o odvolaní súťaže dozvedieť. Na toto právo musí vyhlasovateľ súťaže súťažiacich pri odvolaní súťaže upozorniť.

Článok VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Tento Štatút je vyhotovený a podpísaný v dvoch vyhotoveniach. Obe vyhotovenia tohto štatútu sa nachádzajú v sídle vyhlasovateľa súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

V Prešove, dňa 31.3.2015      

Dobré zo Slovenska

 

1.Žrebovanie - 28.6.2015 AQUACITY POPRAD

Počas oslavy 1. narodenín Dobré zo Slovenska sme v Aquacity Poprad vyžrebovali výhercov 25 cien + výhercu auta, rodeného Slováka, Peugeot 208. Žrebovalo vedenie spoločnosti, ale aj prítomní diváci. Výherkyňu hlavnej ceny PEUGEOT 208 vyžreboval Peter Bič, člen poroty v Súťaži kapiel Dobré zo Slovenska a nová tvár Nadácie Dobré zo Slovenska. 

Nech sa páči, zoznam výhercov:

26. balíček produktov MEDIC PROGRESS v hodnote 30€ - Ing. Vladimír Džačko, Vinné 

25. balíček produktov MEDIC PROGRESS v hodnote 30€ - Blanka Guľasová, Malý Šariš

24. balíček produktov MEDIC PROGRESS v hodnote 30€ - Anna Kováčová, Nitra

23. balíček produktov MEDIC PROGRESS v hodnote 30€ - Zdenka Slahučková, Dubnica nad Váhom

22. balíček produktov Vaše domáce potraviny DzS v hodnote 30€ - Blanka Guľasová, Malý Šariš

21. balíček produktov Vaše domáce potraviny DzS v hodnote 30€ - Blanka Guľasová, Malý Šariš

20. balíček produktov Vaše domáce potraviny DzS v hodnote 30€ - Ján Vyhnička, Banská Bystrica

19. darčekový balíček EXIsport v hodnote 30€ - Mária Bezeková, Rejdová

18. balíček produktov DOBRÉ ZO SLOVENSKA v hodnote 50€ - Iveta Chovancová, Banská Bystrica

17. balíček produktov DOBRÉ ZO SLOVENSKA v hodnote 50€ - Mária Bezeková, Rejdová

16. balíček produktov DOBRÉ ZO SLOVENSKA v hodnote 50€ - Lenka Buchtová, Krásno nad Kysucou

15. balíček produktov NESTVILLE v hodnote 30€ - Anna Babjaková, Harmanec

14. darčekový balíček Tokaj Macík Vinery 50€ - Ing. Zuzana Jančová, Brezno

13. balíček produktov DOBRÉ ZO SLOVENSKA v hodnote 50€ - Timotej Gážik, Valaská Belá

12. balíček produktov DOBRÉ ZO SLOVENSKA v hodnote 50€ - Miroslav Marček, Žilina

11. balíček produktov NESTVILLE v hodnote 50€ - Slavomír Jančo, Brezno

10. darčekový balíček Tokaj Macík Winery 50€ - Blanka Guľasová, Malý Šariš

  9. darčekový balíček Tokaj Macík Winery 50€ - Koloman Kertész, Dunajská Streda

  8. darčekový balíček Exisport v hodnote 60€ - Blanka Guľasová, Malý Šariš

  7. pobyt na 2 noci v AquaCity Mounin View - Zuzana Farkašovská, Košice

  6. pobyt na 2 noci v AquaCity Seasons - Jana Plátková, Detva

  5. pobyt na 2 noci v AquaCity River Side - Stanislav Kováč, Nitra

  4. balíček produktov NESTVILLE v hodnote 100€ - Miroslav Marček, Žilina

  3. balíček produktov EXISPORT v hodnote 200€ - Marek Slezák, Prešov

  2. balík VITAL AquaCity v hodnote 340€ - Tatiana Sýkorová, Kysucký Lieskovec

 

  1. auto Peugeot 206 - Zlatica Madzinová, Valaliky

 

Výhercom srdečne blahoželáme!

A nezabudnite, stále môžete posielať 3 EAN kódy z produktov DOBRÉ ZO SLOVENSKA alebo bloček z lekárne spolu s údajmi a pošlite na adresu Dobré zo Slovenska, družstvo, Hlavná 61, 080 01 Prešov. Druhé žrebovanie: 31.8.2015 (Megazatváračka v Aquacity Poprad), tretie žrebovanie 6.12.2015 (Aquacity Poprad).

Tím Dobré zo Slovenska